kalorimetre hesabı | Bulut Enerji, ısı pay ölçer, sayaç okuma, kalorimetre
kalorimetre hesabı
kalorimetre hesabı

kalorimetre hesabı nasıl yapılır

 

kalorimetre hesaplama

 

Kalorimetre İle Enerji Giderleri Paylaşımı

Artan enerji maliyetlerinin en büyük gider kalemlerinden biri haline geldiği günümüzde, enerjinin verimli kullanılmasını
teşvik edecek ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun herkezin sadece kendi kullandığı kadar ödemesini
sağlayacak bir sistemdir.
(ısı sayacı) tek kolonlu (yeni binalar) da ısı giderlerinin paylaştırılması için sadece ilk datanın alındığı cihazdır.

• 5267 sayılı “Enerji verimliliği Kanunu” ve 26847 sayılı yönetmelik gereği mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına nasıl paylaştırılması gerektiğini usûl ve esasları belirlemektir. Yönetmeliğe göre;
Merkezi ısıtma sistemlerinin ısı giderleri aşağıdaki hesaplamalara göre paylaştırılır.
Isı sayaçlarının kullanılması durumunda hesaplama:

P1 = 0,70 x M x( S1/St+ S2/St+S3/St+........Sn/St )
P2 = 0,30 x M x(A1/At )
P = P1 + P2
M: Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)
P: Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)
Pır: Bağımsız bölümün ısı sayacına göre tüketim tutarı (TL)
P2: Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)
S: Bağımsız bölümde bulunan ısı sayacında okunan değer (TL)
St: Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki ısı sayaçlarından okunan değerlerin toplamı
A: Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)
At: Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamını (m2)

Merkezi sıhhi sıcak su sistemlerinde toplam sıhhi sıcak su giderleri, kullanıcıların ölçülen sıcak su tüketimlerine göre paylaştırılır.
Merkezi sıcak su sistemlerinde sıcak su giderlerinin paylaştırılması aşağıdaki şekilde uygulanır.
a) Sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezi ısıtma sisteminden bağımsız olduğu ve sıcak su
sayaçlarının kullanılması durumunda hesaplama:
P1=0.80xMx(S/St) P2 = 0.20xmx(A/At) P = P1 + P2
M: Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)
P: Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)
P1: Bağımsız bölümün ısı sayacına göre tüketim tutarı (TL)
P2: Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)
S: Bağımsız bölümde bulunan ısı sayacında okunan değer (TL)
St: Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki ısı sayaçlarından okunan değerlerin toplamı
A: Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)
At: Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamını (m2)
b) Binanın toplam sıhhi sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhi sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezi ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezi ısıtma sisteminin payı merkezi sıhhi sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır. Merkezi sıhhi sıcak su sisteminin yakıt
tüketim miktarı (By); By=1,20xVx(tw-10) Hu Şeklinde hesaplanır. Bu durumda binanın toplam sıhhi sıcak su tüketim tutarı (M); M= By x F (TL) şeklinde hesaplanır.
Burada;
F: Yakıt birim fiyatı (TL)
By: Merkezi sıcak su yakıt tüketim miktarı (katı ve sıvı yakıtlar için kg, gaz yakıtlar için m3 olarak alınır.)
M: Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)
V: Tüketilen sıcak su hacmi (Lt)
tw: sıcak su sıcaklığı (°C)
HU: Tüketilen yakıtın alt ısıl değeri (katı ve sıvı yakıtlar için kcal/kg, gaz yakıtlar için kcal/m3
olarak Hu değerleri yakıtı sağlayan kuruluşlardan alınır.)

 

Isıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplaması

MADDE 8 – (1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

(2) Bölgesel ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 20’si asgari ısınma, ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

(3) Merkezî ısıtma sistemlerinin ısı giderleri aşağıdaki hesaplamalara göre paylaştırılır.

a) Isı ölçerlerin kullanılması durumunda hesaplama:

 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.12084_dosyalar/image001.gif

 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.12084_dosyalar/image002.gif

 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.12084_dosyalar/image003.gif

 

M : Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)

P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

P1 : Bağımsız bölümün toplam ısı ölçer tüketim tutarı (TL)

P2 : Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)

S1,2,…n : Bağımsız bölümde bulunan her bir ısı ölçerde okunan değer

St : Binada bulunan bütün ısı ölçerlerde okunan değerlerin toplamı

A : Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)

At : Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamı (m2).

b) Isı sayaçlarının kullanılması durumunda hesaplama:

 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.12084_dosyalar/image004.gif

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.12084_dosyalar/image002.gif

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.12084_dosyalar/image003.gif

 

M : Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)

P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

P1 : Bağımsız bölümün ısı sayacına göre tüketim tutarı (TL)

P2 : Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)

S : Bağımsız bölümde bulunan ısı sayacında okunan değer

St : Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki ısı sayaçlarından okunan

değerlerin toplamı

A : Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)

At : Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamı (m2).

(4) Merkezî sıhhî sıcak su sistemlerinde toplam sıhhî sıcak su giderleri, kullanıcıların ölçülen sıcak su tüketimlerine göre paylaştırılır.

(5) Merkezî sıhhî sıcak su sistemlerinin sıhhî sıcak su giderleri, aşağıdaki şekilde paylaştırılır.

a) Sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sisteminin, merkezî ısıtma sisteminden bağımsız olması ve sıcak su sayaçlarının kullanılması halinde hesaplama:

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.12084_dosyalar/image005.gif

M : Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)

P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

S : Bağımsız bölümde bulunan sıcak su sayacında okunan değer (litre)

St : Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki sıcak su sayaçlarından okunan değerlerin toplamı (litre).

b) Binanın toplam sıhhî sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezî ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezî ısıtma sisteminin payı merkezî sıhhî sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır. Merkezî sıhhî sıcak su sisteminin yakıt tüketim miktarı (By);

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.12084_dosyalar/image006.gif

şeklinde hesaplanır. Bu durumda binanın toplam sıhhî sıcak su tüketim tutarı (M);

M = By x F (TL)

şeklinde hesaplanır.

Burada;

F : Yakıt birim fiyatı (TL)

By : Merkezî sıcak su yakıt tüketim miktarı (katı ve sıvı yakıtlar için kg, gaz yakıtlar için m3 olarak alınır.)

M : Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)

V : Tüketilen sıcak su hacmi (litre)

tw : Sıcak su sıcaklığı (°C)

HU : Tüketilen yakıtın alt ısıl değeri (katı ve sıvı yakıtlar için kcal/kg, gaz yakıtlar için kcal/m3 olarak Hu değerleri yakıtı sağlayan kuruluşlardan alınır.)

×
whatsappTextSite